Wij garanderen je dat we alle persoonlijke informatie die je met ons deelt – zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, etc –  altijd vertrouwelijk zullen behandelen.

Heeft je vragen over ons privacybeleid of over jouw gegevens? Gebruik de contactgegevens onderaan de pagina om je vragen te stellen.

Gebruik van verzamelde gegevens

Het opslaan van persoonsgegevens
Wanneer u ons belt voor het inplannen van een bezichtiging, u zich inschrijft om onze nieuwsbrief om eigen aanbod te ontvangen, uw woning met ons gaat verkopen, een taxatie door ons uit laat voeren, hypotheek informatie wilt ontvangen, styling advies wilt krijgen of een woning met ons gaat aankopen, vragen we u aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Opzet BV te Santpoort. We verzamelen geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschrijven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere nieuwsbrief zult u in ieder geval de mogelijkheid hebben om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. In dat geval zullen we u niet meer benaderen.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor Hugtenburg & de Vries makelaars en taxateurs is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan Hugtenburg & de Vries makelaars en taxateurs verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u uzelf registreert via onze website, via een contactformulier op een site van derden, telefonisch of middels email contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, namelijk:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer ;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • burgerlijke staat;
 • herkomst van vermogen;
 • legitimatiebewijs met nummer en geldigheidsdatum;
 • onderwerp van uw afspraak.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden door Hugtenburg & de Vries makelaars en taxateurs verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de afhandeling van uw contactaanvraag om met u in contact te kunnen treden en een afspraak te maken;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven of woning aanbod die per e-mail worden verzonden, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
 • voor het delen van uw gegevens met derden (hier geeft u expliciet toestemming voor);
 • het aangaan van koop- of huurovereenkomsten;
 • het geven van adviezen, taxaties en andere rapportages;
 • het aangaan van opdracht bevestigingen;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • het geven van hypotheekadvies en/of afsluiten van hypotheken, en/of
 • het geven van verkoopstyling advies.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld uitwisseling van gegevens aan notarissen, ontwikkelaars, aannemers, collega makelaars, etc. Omdat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan) indien de wet dit voorschrijft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties zullen we steeds met die derden afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. Dit wordt vastgelegd in een zgn. Verwerkersovereenkomst zoals aangegeven onder de AVG.

Vertrouwelijk
Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

Beveiliging

Kantoor
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen genomen:

 • onze computers/laptops  Ipads en mobiele telefoons zijn beveiligd met codes;
 • alle documenten waar persoonsgegevens instaan, worden, tenzij deze bewaard moeten worden volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), vernietigd na de wettelijke bewaartermijn;
 • Hugtenburg & de Vries makelaars en taxateurs heeft een externe systeembeheerder voor o.a. het plaatsen van de nieuwste virusscanner en hackbeveiliging.

Website

Onze website gebruikt cookies en diensten van derde partijen. We gebruiken géén marketing cookies die jouw surfgedrag buiten onze website volgen. En we slaan we alléén persoonlijke informatie op als je die zelf aan ons geeft. Hieronder zie je welke cookies we gebruiken en waar ze voor dienen.

Cookies en Privacy Voorkeuren

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van deze website en kun je niet uitzetten. Voor andere cookies hebben we eerst je toestemming nodig. Bij je eerste bezoek aan onze website kun je kiezen voor welke cookies en derde partijen je ons toestemming geeft.  Je kunt je keuzes op elk moment wijzigen via je Privacy Voorkeuren.

Termijnen, rechten en plichten

Bewaartermijn
Hugtenburg & de Vries makelaars en taxateurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft schrijft voor dat wij eigen transacties voor een periode van minimaal 7 jaar moeten bewaren.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht in uitzonderlijk geval wij er niet uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden alleen op deze website gepubliceerd.

Contact

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op!

Adressen

 • Generaal Cronjéstraat 66, 2021 JK Haarlem
 • Amsterdamstraat 15-17, 2032 PM Haarlem

Met vriendelijke groet,
Hugtenburg & de Vries Makelaars en Taxateurs